Biuletyn Informacji Publicznej
Miesięcznik `Nasza Gmina`
24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny

Fundusz Sołecki

 

Fundusz Sołecki

- składanie wniosków na 2018 rok do 30 września 2017.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2018, sołectwa do 30 września  2017 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

Wiosek sołectwa, aby został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie
o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r.
a dokładnie art. 1 ust. 3, który mówi, że środki
z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

 • zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Przy realizacji funduszu sołeckiego należy brać pod uwagę oprócz wspomnianej ustawy także wiele innych przepisów, o które opiera się działalność gminy.

Najważniejsze z nich to:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ponadto istotne znaczenie mają przepisy m.in. z zakresu:

 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa budowlanego,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • ochrony środowiska, ochrony przyrody i prawa wodnego,
 • dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym,
 • gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • pomocy społecznej, systemów oświaty i bibliotek,
 • ochrony dóbr kultury i zabytków,
 • organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
 • kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą ustalenia działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest art. 7 ustawy
o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy: 

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
  i cieplną oraz gaz,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
  i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyliczenie to nie jest kompletne o czym świadczy użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”. Oznacza to, że każde zadanie mieszczące się w tym katalogu lub wymienione w innych przepisach można traktować jak zadnie, które może być zrealizowane i sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Należy jednak pamiętać, aby zadania te były realizowane zgodnie z przepisami prawa i na majątku, który stanowi własność gminy, np. nie można wyremontować chodnika lub drogi, które nie stanowią własności gminy, ale można przeprowadzić np. zawody sportowe na gruncie nie będącym własnością gminy. Reasumując można powiedzieć, że zadania „twarde” takie jak inwestycje muszą być realizowane na majątku gminy zaś zadania „miękkie” nie muszą spełniać tego wymogu. Dodatkowe ograniczenia w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem np. nie będzie możliwe wydatkowanie środków na budowę placu zabaw bądź budowę oświetlenia bez posiadania niezbędnych dokumentów lub braku możliwości ich uzyskania. Kolejnym problemem może być nieuregulowany  stan prawny np. obiektu, z którego korzystają mieszkańcy sołectwa i chcą na niego przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego, ponieważ gmina nie może inwestować swoich pieniędzy w nie swoje obiekty, chyba że nabędzie tytuł prawny do danej nieruchomości (dodatkowe koszty). Trzeba o tym szczególnie pamiętać określając wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań. Ograniczenia realizacji zadań z funduszu sołeckiego wynikają także z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W myśl tej ustawy w celu wyłonienia wykonawcy zadania lub dostawcy usług należy stosować odpowiednie procedury. Środki przekazane sołectwom są częścią finansów publicznych i muszą podlegać wszystkim rygorom prawa. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią wystawiane są faktury, rachunki i zawierane umowy.
Pieniądze z funduszu sołeckiego muszą zostać wydane do końca roku, na który zostały uchwalone.

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, które są zarezerwowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie wzoru znajdującego się w ustawie (art. 3 ww. ustawy):

F=(2+ Lm/100)x Kb

gdzie:

F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm- liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok  budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,

Kb- kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy,
o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy
 o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2018 rok.

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba
mieszkańców

Wysokość środków
przeznaczonych na 2018 rok

1.

GRZYBOWA GÓRA

979

32 401,40 zł

2.

KIERZ NIEDŹWIEDZI

769

31 396,96 zł

3.

LIPOWE POLE PLEBAŃSKIE

429

20 380,48 zł

4.

LIPOWE POLE SKARBOWE

273

15 325,86 zł

5.

MAJKÓW

904

32 401,40 zł

6.

MICHAŁÓW

272

15 293,46 zł

7.

SKARŻYSKO KOŚCIELNE I

1 383

32 401,40 zł

8.

SKARŻYSKO KOŚCIELNE II

920

32 401,40 zł

9.

ŚWIERCZEK

276

15 423,07 zł

Łącznie

 

6 205

227 425,43 zł

Należy pamiętać, że środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i budżetu gminy i jako takie muszą podlegać wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne (w tym także realizowane z funduszu sołeckiego) powinny być dokonywane w sposób:

 1. Celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 2. W sposób umożliwiający terminową realizację zadań.
 3. W wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

O celach, na jakie wydatkowane będą środki funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy. Dlatego do nich należy przeprowadzenie procesu planowania realizowanych zadań tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zachęca do przeznaczania środków w ramach  funduszu sołeckiego na tzw. zadania „twarde”, które będą służyły całej społeczności danej miejscowości przez dłuższy czas, np. chodniki, drogi, oświetlenie, modernizacja i doposażanie terenów rekreacyjnych itp.

Należy jednak pamiętać iż w przypadku w/w przedsięwzięć należy uwzględnić i doliczyć oprócz samego wykonania chodnika, drogi, oświetlenia, czy zamontowania siłowni napowietrznej /urządzeń placu zabaw koszty:

-w przypadku zmiany nawierzchni wymagana procedura uproszczona bez projektu,

- w przypadku modernizacji drogi gruntowej pełna procedura pozwolenia na budowę - dodatkowe koszty (projekt, mapy, pomiary geodezyjne, gruntowe itp.) 

- w przypadku montażu nowego punktu świetlnego (słup) wymagana pełna procedura budowlana – dodatkowe koszty (projekt, mapy).

- w przypadku urządzeń małej architektury montowane na terenach rekreacyjnych muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać normy użytkowania w miejscach publicznych. Doposażenie bądź powstanie nowego placu zabaw / siłowni napowietrznej wymaga przygotowania projektu i zakupu mapy do celów projektowych.

W związku z powyższym bardzo ważna jest współpraca sołectw – (przede wszystkim sołtysów) z urzędem gminy już na etapie konsultowania potencjalnych przedsięwzięć które mogą być wzięte pod uwagę podczas zebrania wiejskiego.

Konsultowanie przedsięwzięć ma na celu sprawdzenie przez pracowników urzędu czy:

-  potencjalne przedsięwzięcie uda się zrealizować w danym roku budżetowym,

-  przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy (czy np. nie należy do zadań powiatu)

-  czy wymaga uwzględnienia dodatkowych środków m.in. na mapy, projekty itp.

W/w konsultacja pomoże w prawidłowy sposób skonstruować budżet aby uniknąć odrzucenia wniosku w przypadku gdy dane przedsięwzięcie przekracza środki przeznaczone przez sołectwo na dane zadanie i uniemożliwia jego zrealizowanie. Nieprawidłowa kalkulacja środków – zaniżenie środków przez jedno z przedsięwzięć uwzględnionych we wniosku powoduje odrzucenia całego wniosku sołectwa i wymaga ponownego zwołania zebrania wiejskiego.  

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim „Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku.” Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, oszacowanie kosztów w/w przedsięwzięcia oraz uzasadnienie ich realizacji.

            Uzasadnienie wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinno zawierać w szczególności argumenty dotyczące spełnienia wymogu poprawy warunków życia mieszkańców, zgodności ze strategią rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne. Zadanie zgłoszone do realizacji winno być zadaniem własnym gminy. Uzasadniając przedsięwzięcia zgłaszane we wniosku należy posłużyć się ustawą o funduszu sołeckim oraz ustawą o samorządzie gminnym np. jeśli przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie drogi to można napisać, że służyć będzie ono poprawie warunków życia mieszkańców poprzez lepszy dojazd do zabudowań, zwiększy się bezpieczeństwo, że jest to zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz, że zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie zwołane
z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim)
. Wniosek należy bezwzględnie przedłożyć Wójtowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy (art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim).

Należy pamiętać iż do złożonego wniosku należy dołączyć:

v  uchwałę zebrania wiejskiego

v  protokół z zebrania wiejskiego w którym zawarte będą kwestie dotyczące m.in. stwierdzenia kworum, głosowania nad poszczególnymi przedsięwzięciami, oraz dyskusja nad propozycjami przedsięwzięć.

v  listę obecności

Przykładowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w załącznikach poniżej.

Niedotrzymanie w/w warunków tj. wymagań określonych w art.5 ust. 2-4 ustawy
o funduszu sołeckim jest podstawą do odrzucenia wniosku.

*Źródło Internet.

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
Baza firm
Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskietel.: 41 271 44 66, fax: 41 271 44 81, email: koscielne@skarzysko.com.plNIP: 663-133-84-09
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI