Biuletyn Informacji Publicznej
Miesięcznik `Nasza Gmina`
24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny

O Nas

 

Obszar gminy: 5303 ha

Ludność: 6351 osoby (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.)

Sołectwa:
1. Skarżysko Kościelne I
2. Skarżysko Kościelne II
3. Grzybowa Góra
4. Świeczek
5. Kierz Niedźwiedzi
6. Lipowe Pole Skarbowe
7. Lipowe Pole Plebańskie
8. Majków
9. Michałów

Gmina Skarżysko Kościelne położona jest w Północno-Wschodniej części Małopolski na obszarze Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na pograniczu Wzgórz Koneckich z Przedgórzem Iłżeckim na obszarze dawnego Zagłębia Staropolskiego. Jej tereny rozciągają się na obrzeżach Gór Świętokrzyskich, w dolinie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej. W pobliżu naszej gminy znajdują się ważne szlaki komunikacyjne, zarówno droga krajowa E77 Warszawa - Kraków, jak i trasa Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Iłża, a także ważny, jeden z największych towarowych węzłów kolejowych Skarżysko-Kamienna – Lipowe Pole, co daje możliwości rozwoju firm, dla których potrzebne są duże powierzchnie magazynowe i możliwości przeładunku towarów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się miasto Skarżysko-Kamienna, co ułatwia i zapewnia obsługę miejscowej ludności w zakresie instytucjonalnym i komunikacji zbiorowej. Położenie geograficzne gminy sprawia, że niewykorzystane dostatecznie tereny budowlane stanowią atrakcyjną ofertę dla inwestorów.
Jako jednostka administracyjna gmina Skarżysko Kościelne wchodzi w skład województwa świętokrzyskiego i powiatu skarżyskiego.
Z dniem 01.01.1995 r. gmina Skarżysko Kościelne została reaktywowana i w jej skład weszły takie miejscowości jak: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie, Świeczek. Od 01.01.2001 r. dołączyły do nas Majków i Michałów z gminy Wąchock, a od 01.01.2004 r. Kierz Niedźwiedzi z gminy Mirów.
W gminie naszej funkcjonują zakłady rzemieślnicze i produkcyjne związane z branżą budowlaną i rolno-spożywczą. Dużą szansę na podniesienie poziomu gospodarczego regionu upatruje się w rozwoju drobnej przedsiębiorczości handlowo-usługowej oraz agroturystyki. Piękne lasy, część Puszczy Świętokrzyskiej leżąca w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeka Kamienna, niedalekie zbiorniki wodne Rejów, Mostki, to doskonałe miejsca na wypoczynek. Amatorzy czynnego odpoczynku, wędkarstwa, grzybobrania, turystyki pieszej i rowerowej oraz przejażdżek konnych znajdą tu wiele atrakcji.
 W planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnione są tereny pod inwestycje nieuciążliwe dla środowiska, wykorzystujące lokalny rynek pracy, dające miejsca pracy dla mieszkańców naszej gminy.
„Strategia Rozwoju Gminy" wskazała następujące główne cele strategiczne:
• „suchy port" regionalnej gospodarki - wykorzystanie korzystnego położenia gminy w rejonie ważnych szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych)
• poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój infrastruktury technicznej i społecznej
• rozwój drobnej przedsiębiorczości - ożywienie gospodarcze regionu
Rejon Skarżyska Kościelnego, należy do Przedgórza Iłżeckiego. Jest to teren dość nisko położony w stosunku do otaczających go wysoczyzn o średniej wysokości w granicach 230-240 m n.p.m. z kulminacją na Grzybowej Górze (254 m n.p.m.). W obniżeniach skał podłoża zalegają piaski i gliny, występują tu również pagórki żwirowe.
Gmina nasza leży na granicy dwóch regionów klimatycznych: Małopolskiego i Mazowieckiego, zatem jego elementy charakterystyczne są dla strefy pośredniej, gdzie ściera się wpływ klimatu wyżynnego i nizinnego. Średnia temperatura roczna, wynosi 6,8 ° C jest zbliżona do średniej krajowej. Najcieplejsze miesiące roku to: czerwiec –sierpień, najchłodniejsze styczeń i luty. Pierwsze przymrozki jesienne pojawiają się już we wrześniu, a ostatnie, wiosenne, w drugiej połowie maja. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 650 mm, z maksimum w lipcu (ok. 90 mm) i minimum w lutym (ok. 30 mm). Wiatry - przeważa cyrkulacja zachodnia i południowo-zachodnia. Powietrze atmosferyczne posiada stosunkowo niski poziom zanieczyszczeń, emitując 1,2 %  zanieczyszczeń całego województwa.
Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne dominują gleby o niskiej wartości produkcyjnej. Zdecydowana większość należy do klasy bonitacyjnej od V do VI, wymagające wapnowania, nawożenia organicznego o niskiej zasobności w składniki pokarmowe, głównie są to kompleksy żytnie słabe i najsłabsze (żytnio-łubinowe). Główne uprawy: żyto, ziemniaki, i rośliny polowe (saradela, łubin). Niekorzystne warunki klimatyczno - glebowe powodują, że gmina ma bardzo niski wskaźnik produkcji rolniczej. Jedynym użytkownikiem ziemi jest sektor indywidualny, którego produkcja przeznaczona jest dla potrzeb własnych oraz częściowo zbywana. W Gminie nie ma produkcji towarowej, gospodarstwa uprawiają wyłącznie na potrzeby własne, nie prowadzi się upraw przemysłowych ani produkcji sadowniczej. Brak jest dużych gospodarstw hodowlanych o charakterze specjalistycznym. W uprawach polowych przeważają zboża oraz ziemniaki.
Obszar gruntów rolnych gminy wynosi 1839 ha, co stanowi 35 % powierzchni ogólnej gminy i w większości jest własnością rolników indywidualnych.
Na terenie gminy Skarżysko Kościelne lasy zajmują powierzchnię 2275,86 ha, w tym prywatne zajmują ok. 200 ha (stan na 31.12.2003r). Lasy państwowe należą do nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna: obręb - Skarżysko Kamienna (leśnictwo Skarżysko Kościelne) i obręb Szydłowiec (leśnictwo Kierz Niedźwiedzi). Największe obszary lasów znajdują się w sołectwach: Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w obu obrębach jest sosna.
Od roku 1996 prowadzony jest system zbiórki odpadów komunalnych do ogólnodostępnych pojemników usytuowanych w rejonach skupionej zabudowy mieszkalnej. Odpady odbierane są przez uprawnione do tego podmioty i składowane na wysypisku miejskim Łyżwy w Skarżysku Kamiennej. Celem dostosowania składowiska odpadów komunalnych do wymogów ochrony środowiska jest pilna potrzeba jego modernizacji. Dla zminimalizowania ilości odpadów prowadzi się segregację: szkła i plastiku, a od 1997 r. organizowana jest selektywna zbiórka odpadów nadających się do ponownego przetworzenia (złom, stłuczka szklana) poprzez wprowadzenie pojemników do segregacji. Surowce dostarczane są do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych. Realizacja powyższych zamierzeń oprócz efektów finansowych przynosi wymierne efekty ekologiczne i jest przejawem dbałości o stan środowiska naturalnego. Planuje się rozwijanie i upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów poprzez wprowadzenie pojemników do segregacji. W Gminie Skarżysko Kościelne brak centralnej kotłowni zaopatrującej w ciepło. Istnieją dwie lokalne kotłownie olejowe w budynku administracyjnym „Urząd Gminy” oraz w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej występują głównie tradycyjne kotłownie węglowe, które są stopniowo zamieniane na opalane paliwami ekologicznymi.
Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi:
 - troskę o jakości wody pitnej,
 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - gospodarkę odpadami,
 - dbałość o stan powietrza,
 - opiekę nad obiektami przyrody,
 - nadzór nad jakością wód powierzchniowych.
 
Blisko 90% gospodarstw podłączonych jest do sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 36,6 km i obejmuje 1187 przyłączy. W roku 1995 zakończono inwestycje związane z wodociągowaniem gminy. Obecnie wszystkie sołectwa wyposażone są w sieć wodociągową. Stan sieci jest dobry, chociaż zachodzi potrzeba wymiany starych odcinków. Gmina posiada własne ujęcie wody i 1 stację uzdatniania wody. Wodociąg zasilany jest z trzech studni głębinowych o wydajności 120 m3 /godz., 109m3/godz i 70,5 m3/godz. (awaryjna). Stacja wodociągowa posiada wydajność 106 m3/godz, a uzdatnianie wody uzyskuje się poprzez zastosowanie filtrów żwirowo – piaskowych z możliwością chlorowania wody w razie potrzeby. Większość budynków posiada bieżącą wodę pochodzącą z gminnego wodociągu, sołectwa Majków i Michałów czerpią wodę z wodociągu w Skarżysku-Kamiennej, natomiast Kierz Niedźwiedzi z wodociągu w Mirowie. Prowadzone sukcesywnie badania wody nie wykazują przekroczenia norm zanieczyszczenia pod względem bakteriologicznym.
 
Gmina Skarżysko Kościelne nie posiada sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Problem odprowadzania ścieków na dzień dzisiejszy rozwiązują przydomowe szamba, choć prowadzone są prace nad skanalizowaniem obszaru całej gminy w połączeniu z kolektorem F oczyszczalni ścieków Skarżysko-Kamienna.

 Kanalizacji gminy Skarżysko Kościelne jest niezbędne z uwagi na konieczność:
• generowania rozwoju gospodarczego gminy poprzez rozwój infrastruktury technicznej,
• uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
• ograniczenia bezrobocia - możliwość zatrudnienia w nowo powstałych jednostkach,
• ochrony gleb i wód podziemnych.
W zakresie mieszkalnictwa stan zasobów mieszkaniowych na terenie gminy tworzy 1546 budynków mieszkalnych. W układzie przestrzennym gminy zabudowa mieszkaniowa jest zwarta typu liniowego. W celu osiągnięcia prawidłowego efektu w gospodarce mieszkaniowej i przestrzennej przyjmuje się zasadę koncentracji budownictwa mieszkaniowego, a szczególnie jednorodzinnego głównie w takich miejscowościach jak Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra i Majków i Kierz Niedźwiedzi.
Stosunkowo dobrze rozwinięta  sieć dróg o znaczeniu powiatowym i bliskość miasta pozwala na obsługę gminy środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej zapewniając połączenie ze Skarżyskiem – Kamienną. Połączenia z innymi miejscowościami uzupełnia transport Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz prywatni przewoźnicy.
Układ drogowy w gminie tworzą: drogi powiatowe oraz drogi gminne. Drogi powiatowe są przeznaczone dla wszystkich użytkowników, stanowią połączenie siedzib gmin między sobą, drogi gminne to drogi przeznaczone również dla wszystkich użytkowników, o znaczeniu lokalnym i służące miejscowym potrzebom.
Głównymi trasami komunikacyjnymi gminy są drogi powiatowe nr 15853 Skarżysko Kamienna – Mirzec, nr 15852 Skarżysko Kościelne – Kierz Niedźwiedzi, nr 15851 Lipowe Pole – Skarżysko Kamienna. Gmina posiada 28,55 km dróg powiatowych i 45 km dróg gminnych. Ponadto na naszym terenie występują drogi lokalne, dojazdowe do pól.
Zwraca uwagę duży odsetek dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej. Drogi gminne posiadają natomiast nawierzchnię bitumiczną, żużlową i tłuczniową oraz gruntową. Stan dróg powiatowych systematycznie jest poprawiany, są one remontowane na kolejnych odcinkach. Jest to o tyle istotne, że gmina współfinansuje powyższe przedsięwzięcia do wysokości 50-60 % kosztów inwestycji. Drogi gminne również wymagają modernizacji, ich stan techniczny nie jest zadowalający. Na drogach stanowiących dojazd do istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej niezbędne jest wykonanie nawierzchni bitumicznej. Istnieje również potrzeba budowy odcinków dróg warunkujących przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje. Z uwagi na wysokie koszty przedmiotowych zamierzeń, niezbędne jest pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, jest to systematyczne realizowane.
Ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy jest kolej. Przez teren gminy sołectwo (Skarżysko Kościelne i Lipowe Pole) przebiega linia kolejowa Warszawa – Kraków, w tym jeden z największych w kraju węzłów kolejowych Skarżysko Kamienna – Lipowe Pole. Przez teren wsi Grzybowa Góra przebiega linia kolejowa Łódź – Dębica. Wspomniane ważne węzły komunikacji kolejowej stanowią również istotny element dla rozwoju gospodarczego gminy.

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
Baza firm
Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskietel.: 41 271 44 66, fax: 41 271 44 81, email: koscielne@skarzysko.com.plNIP: 663-133-84-09
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI