Biuletyn Informacji Publicznej
Miesięcznik `Nasza Gmina`
24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny

Urząd Gminy

 

 - budynek_ug.jpg

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy są referaty i samodzielne stanowiska pracy, utworzone z uwzględnieniem:

1. potrzeb i warunków miejscowych
2. charakteru zadań
3. wymagań praworządnego i ekonomicznego funkcjonowania Urzędu
4. racjonalnego tworzenia struktur organizacyjnych.

Urząd działa na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)
2. Uchwały Nr II/4/02 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18.12.2002 r. (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 31 poz. 425 z 2003 r.)
3. Regulaminu Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne

Urząd realizuje zadania wynikające z:

- zadań własnych gminy na podstawie ustaw
- zadań zleconych gminie przez organy administracji rządowej
- zadań powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej oraz z właściwości powiatu i województwa na podstawie zawartych porozumień
- zadań publicznych powierzonych w drodze porozumienia międzygminnego
- zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem
- pozostałych określonych statutem, uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta
- wynikające z ustaw szczegółowych

Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustaw szczególnych.

ZASADY PRACY URZĘDU

1. Pracą Urzędu kieruje Wójt, realizuje zadania przy pomocy sekretarza, skarbnika, zastępcy kierownika USC, kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy.
2. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
3. Wójt sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych w urzędzie i jednostkach podległych.
4. Wójt jest szefem OC gminy i Kierownikiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZASADY PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI

1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu oraz wnoszone ustnie do protokołu podlegają zarejestrowaniu w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez sekretariat.
2. Załatwianie skarg i wniosków należy do właściwych merytorycznie referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy.
3. Skargi dotyczące pracowników Urzędu są przekazywane do kierownika referatu, któremu podlega pracownik celem rozpatrzenia i załatwienia lub do sekretarza.
4. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad terminowością i sposobem załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne referaty oraz samodzielne stanowiska pracy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.


ZASADY UDOSTEPNIANIA INFORMACJI PUBLICZONEJ

1. Upublicznieniu podlegają informacje o:
- organach władzy publicznej – o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach
- zasadach funkcjonowania władzy publicznej – sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach
- polityce władz – zamierzeniach, projektach aktów prawnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych
- danych publicznych – dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy
- majątku publicznym
2. Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:
- ogłaszanie w internetowym biuletynie informacji publicznej (www.ugskarzysko.bip.doc.pl)
- udostępnianie na wniosek zainteresowanego
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu

3. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli nie można udzielić informacji w przewidzianym terminie, należy powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie przekazania informacji nie dłuższym niż 2 miesiące.

OBSŁUGA INTERESANTÓW

1. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani szanować czas interesanta, sprawnie organizować ich przyjęcie, udzielać pełnych informacji przy załatwianiu sprawy, załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnych określać termin ich załatwienia.
3. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia podanym do publicznej wiadomości, a w sprawach bieżących w godzinach pracy urzędu.

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
Baza firm
Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskietel.: 41 271 44 66, fax: 41 271 44 81, email: koscielne@skarzysko.com.plNIP: 663-133-84-09
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI